Користувач кабінету

    +380(95)14-777-67
  м. Хмельницький
Україна
  bfbukraine@gmail.com
siNGboard@ukr.net
info@newtech72.com Skype: gensvityaz  

ПУБЛIЧНИЙ ДОГОВІР 27908/12.003
про фінансування проектів Завантажити PDF

Сторони: Ініціатор проекту, (далі "ІНІЦІАТОР") Керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва, Витязь Геннадій Васильович, ідентифікаційний код 2423017150, зареєстрованого на території України, паспорт громадянина України, FU276683, що діє на підставі приватного підприємця, з одного боку, і Фінансовий партнер проекту, (в подальшому "ІНВЕСТОР"), з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору.

1.1. Сторони домовилися про організацію реалізації проектів ініціатори, для досягнення наступних господарських і комерційних цілей:
1.1.1. Досягнення номіналу проекту (основні засоби, засоби на рахунках проекту) не менше, еквівалент, EUR 50,000,000,000 (п'ятдесят мільярдів євро).
1.1.2. Налагодження виробництва.
1.1.3. Виробництво і реалізація конструкцій.
1.2. Сторони зобов'язуються діяти спільно шляхом об'єднання зусиль і (або) шляхом використання в спільній продукції раніше створених Сторонами програмних засобів, баз даних і технологій, є інтелектуальною і майновою власністю Сторін або Ініціатора.
1.3. Сторони можуть надавати один одному будь-які фінансову, технологічну або організаційну допомогу.

2. Взаємні зобов'язання сторін.

2.1. Для досягнення цілей за даним Договором Сторони зобов'язуються:
2.1.1. обмінюватися інформацією, наявною в їхньому розпорядженні інформацією з тематики спільної діяльності;
2.1.2. спільно в строк проводити консультації для обговорення питань спільної діяльності;
2.2. Спільна діяльність Сторін буде здійснюватися у відповідності з планування ініціатори, опублікованому на інтернет-сайті, і / і в Додатку до цього Договору, в якому визначені порядок, строки, етапи і умови проведення проектів.
2.3. Кожна із Сторін має право залучати для виконання своїх зобов'язань за цим Договором третіх осіб, беручи на себе відповідальність перед іншою Стороною за їх дії.

3. Зобов'язання ІНИЦІАТОРА.

3.1. ІНІЦІАТОР за цим Договором, з метою забезпечення реалізації проекту і захисту прав ІНВЕСТОРА зобов'язується:
3.1.1. в наступні терміни:
3.1.1.1. Протягом 10 (десяти) календарних днів надати інвесторам копії статутних документів, в електронному вигляді, для реалізації проектів, з національними і необхідними валютними рахунками відповідно до чинного законодавству України.
3.1.1.2. Протягом періоду фінансування інвестором проекту, забезпечити ІНСВЕСТОРУ законність надходження коштів від реалізації даного Договору згідно із законами України.
3.1.1.3. Акумулювати і перерахувати на рахунок ІНВЕСТОРА, або за додатковим угодою до цього договору другим чином, дивіденди ІНВЕСТОРА, згідно статті розподілом прибутку, цього Договору.
3.1.2. Основні кошти проекту, будуть перебувати в заставі ІНВЕСТОРА, і не можуть бути передані на баланс друге підприємств або реалізовані ІНІЦІАТОРОМ, до виплаті дивідендів ІНВЕСТОРУ в повному обсязі, з метою покриття ризиків ІНВЕСТОРА, якщо це не змінено додатками до цього Договору.
3.1.3. Здійснювати, в разі необхідності, додаткові внески на розвиток проектів, на розрахунковий рахунок або шляхом поповнення основних засобів.
3.1.4. Щокварталу, не пізніше 25 числа після закінчення звітного року, надавати звіт про хід реалізації шляхом публікації на інтернет-сайті ініціатором і статі фінансових витрат проектів інвесторам.
3.1.5. Щорічно, не пізніше 25 числа після закінчення звітного року надавати балансовий звіт ІНВЕСТОРУ щодо проектів, шляхом публікації на інтернет-сайті ініціатори.

4. Зобов'язання ІНВЕСТОРА.

4.1. ІНВЕСТОР за даною угодою зобов'язує:
4.1.1. Згідно планування ініціатори, шляхом публікації на інтернет-сайті ініціатори, в зазначені ІНІЦІАТОРОМ терміни, фінансувати проект у вигляді перерахування коштів на зазначений рахунок ІНІЦІАТОРОМ.
4.1.2. Фінансувати проект на загальну суму, еквівалент EUR 50,000,000,000 (П'ятдесят мільярдів Євро).

5. Розподіл чистого прибутку.

5.1. Якщо вклад ІНВЕСТОРА перевищив еквівалент EUR 10,000,000. час інвестування проектів 15 (п'ятнадцять) років.
5.1.1. ІНВЕСТОРУ належить 80% чистого прибутку до повернення, подвійний суми, від фінансування проекту ІНВЕСТОРОМ;
Ініціаторами належить 10% чистого прибутку;
10% чистого прибутку належить відрахування до фонду розвитку проекту.
5.1.2. Після настання події пункту 5.1.1, ІНВЕСТОРУ належить 45% чистого прибутку;
Ініціаторами належить 45% чистого прибутку;
10% чистого прибутку належить відрахування до фонду розвитку проекту, до настання події пункту 1.1.1. (Номінал проекту).
5.2. Якщо вклад ІНВЕСТОРА перевищив еквівалент EUR 1,000,000, але не перевищив EUR 10,000,000. Час інвестування проектів 7 (сім) років.
5.2.1. ІНВЕСТОРУ належить 30% чистого прибутку до повернення, подвійний суми, від фінансування проекту ІНВЕСТОРОМ;
Ініціаторами належить 60% чистого прибутку;
10% чистого прибутку належить відрахування до фонду розвитку проекту.
5.2.2. Після настання події пункту 5.2.1., ІНВЕСТОРУ належить 15% чистого прибутку;
Ініціаторами належить 75% чистого прибутку;
10% чистого прибутку належить відрахування до фонду розвитку проекту, до настання події пункту 1.1.1. (Номінал проекту).
5.3. Якщо вклад ІНВЕСТОРА перевищив еквівалент EUR 100, але не перевищив EUR 1,000,000. Час інвестування проектів 3 (три) роки.
5.3.1. ІНВЕСТОРУ належить 5% чистого прибутку до повернення, подвійний суми, від фінансування проекту ІНВЕСТОРОМ;
Ініціаторами належить 85% чистого прибутку;
10% чистого прибутку належить відрахування до фонду розвитку проекту.
5.3.2. Після настання події пункту 5.3.1., ІНВЕСТОРУ належить 3% чистого прибутку;
Ініціаторами належить 87% чистого прибутку;
10% чистого прибутку належить відрахування до фонду розвитку проекту, до настання події пункту 1.1.1. (Номінал проекту).

6. Припинення договору та вирішення спорів.

6.1. Взаємовідносини Сторін припиняються шляхом складання окремої угоди або акту про закінчення фінансування проекту і досягнення мети сторін.
6.2. Дія цього Договору може бути припинена за заявою однієї зі сторін в разі невиконання іншою Стороною своїх зобов'язань. В даному випадку всі невигідні наслідки розірвання полягають на винну Сторону.
6.3. Всі суперечки між Сторонами, по яких не було достигнуто згоди, розв'язуються у відповідності до законодавства України і країни ІНВЕСТОРА.
6.4. Сторони визначають, що всі можливі претензії за цим Договором повинні бути розглянуті Сторонами протягом 30 днів з моменту отримання письмової претензії.
6.5. Договір вважається дійсним, якщо протягом 7 банківських днів з дати підписання цього договору, на банківський рахунок проекту надійшло не менше 50% інвестиційних коштів.

7. Інші умови.

7.1. Умови цього Договору можуть бути змінені за взаємною згодою з обов'язковим складанням письмового документа.
7.2. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за цим Договором третій стороні без письмової згоди іншої Сторони.
7.3. Цей Договір складений в двох примірниках, по одному для кожної ізСторон.
7.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України та країни ІНВЕСТОРА.
7.5. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним: листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
7.7. Додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною.
7.8. Всі дії сторін цього Договору не повинні порушувати закони України та країни ІНВЕСТОРА.
7.9. Електронна версія договору, і електронні листи, додатки, протоколи і т.д., мають рівну силу з паперовими носіями.ion of the contract, and emails, applications, protocols, etc., are equally valid with paper media.

Валюта проекту: UAH, EUR, USA.